Header
شرایط اخذ نمایندگیاعطای نمایندگی با شرایط زیر  امکانپذیر است :

یک  - نمایندگی به اشخاص حقوقی  اعطا خواهد شد.
دو - نماینده بایستی دارای مکان مناسب  و شمار های تماس ثابت و همراه به صورت دایمی باشد.
سه - درخواست اعطای نمایندگی از سوی درخواست کننده به صورت کتبی در اختیار دفتر مرکزی قرار گیرد.
چهار - نماینده برای خرید اولیه بایستی حداقل ده عدد سیمکارت به صورت نقدی خریداری نماید.
پنج - دارا بودن مکان مناسب.